logo
   
 

GELOOFSBELIJDENIS

Geloofsbelijdenis der Ré-Evangelische Gemeente in Nederland

 1. Op grond van de Godsopenbaring in de Natuur en Schriftuur geloven wij, dat de bijbel (Heilige Schrift) de EENIGSTE, VOLMAAKTE Richtsnoer voor het geloofsleven is en dat in dit Boek der Waarheid VOLKOMEN door God het verlossingsplan en de Weg der zaligheid is geopenbaard. Johannes 7:38.


 2. Op grond van dit Boek der Waarheid geloven wij:
 • In God den Vader; in Jezus Christus Zijnen Zoon, die de Schepper en Onderhouder is en in den Heiligen Geest; Johannes 16:13.

 • Dat we ons bewust moeten zijn van het kindschap Gods door de wedergeboorte des harten en de vergiffenis onzer zonden; 1 Johannes 1:9.

 • In de persoonlijke wederkomst van Christus; Handelingen 1:11; Mattheüs 24:42.

 • Dat de Here een geheiligd leven van ons vraagt;

 • Dat de Wet des Heren (tien geboden) voor alle tijden en voor alle mensen bindend is; Prediker 12:13

 • Dat de Overheid Gods dienares is, tot bescherming der goeden en tot straf der bozen en dat wij haar gehoorzaamheid verschuldigd zijn, echter met dien verstande, dat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen; Romeinen 13: 1-7; Handelingen 5:29.

 • Dat wij niet meedoen aan daden van geweld en bloedvergieten; Exodus 20:13.

 • Dat wij geen verbond met de wereld aangaan en geen politieke plannen huldigen; Johannes 18:36 en 2 Korintiërs 6:14.

 • Dat wij ons houden aan de minimum eis inzake het spijsverbod door den Heiligen Geest zelven vastgelegd ‘Onthouding van afgodenoffer , bloed en van het verstikte’; Handelingen 15:29

 • Dat door de opstanding der doden de in Christus ontslapenen met onsterfelijkheid zullen worden bekleed; 1 Tessalonicenzen 4:13-16

 • Dat het iemands vrijwillige keuze moet zijn door den doop een zichtbaar verbond met Jezus te sluiten en dat dit de toetrede en instemming der geloofsbelijdenis beteekent; 1 Petrus 3:21

 • Dat alle leden der gemeente geroepen zijn ter gedachtenis van het lijden en sterven van Christus, gemeenschappelijk het Heilig Avondmaal te vieren voorafgegaan door de voetwassing, zo menigmaal de gemeente het goed oordeelt en de omstandigheden het toelaten; Johannes 13 en 1 Korintiërs 11:23-26.

 • Dat de Gemeente des Heren wordt gevormd door hen, die deze belijdenis uitspreken met woord en daad en wij ons vrijwillig laten vermanen, bijaldien wij vallen in zonden van leer en leven. Mattheüs 16:18 en Mattheüs 18:15-17.


 
  space  
  1

2  
  Copyright © Ré-Evangelische Gemeente Veendam 2016-2019 | Disclaimer